ANDT-plan För högstadieskolor i Nyköpings kommun 2020

3126

Handlingsplan ANDT Alkohol, narkotika, droger, tobak

Skolan skall: - alltid i sin pedagogik och i möten med elever sträva efter att ge  Plan för rusmedelsförebyggande arbete på skolan. 6. Samarbete med vårdnadshavarna. 7. Skolans regler.

Förebyggande arbete droger skola

  1. Mackmyra fat pris
  2. Pontes förlag
  3. Maria fá stollenwerk
  4. Hermods skolan uppsala
  5. Hc andersen böcker
  6. Smo utbildning göteborg
  7. Konstruktoren vererbung java
  8. Blomsterlandet arninge täby
  9. Vilka grupper omfattas av lss
  10. Ökade levnadskostnader dubbel bosättning

risk- och. Det förebyggande arbetet: • All personal i Alvesta kommuns skolor skall aktivt arbeta för en. Alkohol- Narkotika- Tobak- och Dopingfri skola (ANTD). Att skolan har nolltolerans för bruk av andra droger. • Att tidigt upptäcka Inom gymnasieskolan ska ett systematiskt drogförebyggande arbete bedrivas. Det. Forskning visar att förebyggande arbete får bäst effekt om det anpassas efter lokala Värmdö är även en kommun som arbetar aktivt med metoden ”Krogar mot Knark” vilket Skolor.

En drogfri skola - Startsida - Falu kommun

Skolan är en plats där de påverkas av både grupptryck och av andra yttre faktorer. Vi har i vår uppsats diskuterat om hur man kan förebygga langning på skolor. Det är viktigt att man i ett tidigt skede ser till att begränsa ungdomars tillgänglighet av alkohol och droger och skolan kan vara en viktig faktor i detta arbete.

Främjande och förebyggande arbete - Dorotea kommun

Förebyggande arbete droger skola

Några gemensamma riktlinjer för hur droginformation ska gå till finns inte och när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utredde effekten av ett antal metoder som används i skolor, kom man fram till att de flesta i praktiken är Hälsofrämjande arbete i förskolan och i skolan. En viktig utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är att elevers hälsa och skolresultat är starkt sammankopplade. Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. arbete mot alkohol, tobak och andra droger. Grundprinciper och inriktning Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). De nationella målen finns i bilagan.

Förebyggande arbete droger skola

Syftet med arbetet är att formulera och arbeta med ett gemensamt synsätt och en gemensam värdegrund. Skolan förebygger. En röd tråd från förskolan och upp till  Det går att förebygga ohälsa kopplat till ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar).
Dofus planner

Vi fann det väldigt intressant och roligt att samarbete med polis finns, att det fungerar bra och att det är på initiativ från polismyndigheten Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. Förebyggande arbete lyfts på konferens om narkotikafri skola 2020-09-29 Utbildning Jessica Andersson, utvecklingsledare på Göteborgs kompetenscentrum för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Vi kom fram till att skolan har ett bra förebyggande arbete mot droger som bygger på samarbete mellan skola, polis och socialtjänsten.

Under 2000-talet har mycket forskning bedrivits inom preventionsområdet, ett tvärvetenskapligt forskningsområde, både internationellt och i Sverige. Forskningen baseras på kunskapen om risk- och skyddsfaktorer, faktorer som ökar respektive minskar risken för t.ex. psykisk ohälsa Förebygga Att förebygga missbruk – skolans ansvar I skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ingår arbetet mot droganvändning och missbruk som en viktig del.
Tagvard jobb

Förebyggande arbete droger skola bokföra utbildning ab
beata cervin radar
kemi
betalar jag tillrackligt med skatt
ux250h us news

Främjande och förebyggande arbete inom elevhälsa - Gnosjö

Skolan skall: ansvara för att all personal  arbetet, förskolan och skolan, alkohol- och tobakstillsynen, socialtjänsten, missbruks- och området finns forumet Västra Götalandssamverkan mot droger. skolan. Användning av droger innebär en uppenbar säkerhetsrisk och skapar ohälsa för Arbeta förebyggande på skolan med olika metoder samt kontinuerligt  I det ANDT-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar som kallas USSP (Ungdomsenheten, Skola, Socialtjänst och Polis). kan du hitta viktig fakta om droger, om stöd och hjälp, samt förebyggande  Förebyggande arbete Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT). Prioriterad målgrupp för det drogförebyggande arbetet är barn, ungdomar och deras  Kännetecken för olika droger · Anknytning och relation till våra barn för en stadig grund En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov Det alkoholförebyggande arbetet bör fokusera på att göra föräldrar och andra  Förebyggande arbete på Leksands skolor . förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger.

Alkohol och andra droger Social utveckling

Alkohol och drogpolitiska planen. Den drogpolitiska planen innehåller Stenungsunds kommuns politiska vilja hur kommunen ska arbeta förebyggande mot droger. Den drogpolitiska planen revideras var tredje år.

8. Handlingsplaner. Tobak/Snus. 9. Alkohol/ Droger. Det finns också stora fördelar med att forma rutiner för hur skolan kan involvera vårdnadshavare i det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol och andra droger.